Kruh sdílení

深爱五月综合缴情综合网Chce to hodně síly p?ijímat se takoví, jací opravdu jsme, bez masek, p?etvá?ek a v?mluv. Sdílením ve skupině poznáváme, ?e v?e, co chceme, u? vlastně máme.

More
Koloběh ?ivota

M?j Blog

深爱五月综合缴情综合网Moje nová cesta ?ivotem je o sdílení, o transformaci, o cestě k sobě, dom?. Svoje proměny zaznamenávám ve sv?ch povídkách a p?íbězích.

More
Koloběh ?ivota

Poradenství

Podnikáte jako FYZICK? OSOBA a chcete pomoci s daňov?m p?iznáním? Nabízím poradenství v oblasti daní z p?íjmu FO a zpracování daňového p?iznání.

More
Koloběh ?ivota

Napi?te mi

Sv?j ?ivot v souvislostech popisuji na svém Blogu. Ke ka?dému tématu se m??ete p?idat i vy, sv?mi komentá?i. Pokud budete chtít sdílet se mnou vá? p?íběh mimo Blog, m??ete mi napsat na email.

More
Koloběh ?ivota

深爱五月综合缴情综合网

T?etí adventní neděle sebou p?iná?í betlémské světlo a otevírá ?as pro zimní rovnodennost. Více světla ne? tmy. Více dne ne? noci. Světlo a tma, den a noc se navzájem doplňují a vy?ivují. Stejně jako?temné a světlé stránky v?nás. V?tento sváte?ní den mi p?icházejí na mysl slova, která smě?uji sama k?sobě. P?eji si, aby ten kousek […]

Je druh? advent. Zapaluji druhou sví?ku. Je to hezké, kdy? u? svítí dvě… dvě není dvakrát jedna, dvě je tisíckrát jedna. Věta, která mě provází celou mojí dospělostí. Vzpomínám na Vánoce, které se mi líbily. Jdu v?my?lenkách zpět a vidím se tak v?10 letech. Pod strome?ek jsem dostala krásnou bílou ?epici, chlupatou, ale hladkou a […]

Ka?d? rok? dělám adventní věnec a ka?d? rok volím jinou barvu sví?ek. V roce 2016 jsem zvolila oran?ovou barvu. Tato barva?je spojená s druhou??akrou. Elementem je voda. Afirmace: ?Moje sexualita a kreativita jsou darem“. V roce 2017 jsem volila modrou barvu, která je spojená s pátou ?akrou a ?ivlem je vzduch. Afirmace: Mluvím ze srdce […]

?Jdu podzimní krajinou, plnou barev a ?umění větru. Jdu tam, kde to mám nejraději. Zastavuji, usedám pod strom, kter??je pln? ?ivota. Tě?ím se z?jeho blízkosti. Nemám ?ádnou touhu. Jenom b?t. P?ichází ke mně my?lenka, pozvat si do svého podzimního království někoho, komu jsem nesta?ila ?íci v?e, co bych chtěla. Mo?ná proto, ?e jsem neměla odvahu, […]

Letní prázdninové měsíce jsou za námi. I za mnou. Léto bylo ke mně laskavé a lidé kolem mě zvlá??.? Má?zahrada doznala změn. ?Vyrostl“ na ní strom, kter? je krásn?, siln?, osamocen?, jedine?n?… a dělá?mi velkou radost.?V tom hou?tí, které tam bylo p?edtím?nebyl vidět, kr?il se tak trochu v pozadí a nevysílal ?ádné signály, ?e by […]

Sedím pod ka?tanem a vnímám sílu stromu. Jeho síla se vpíjí do ka?tan?, které pomalu dozrávají do své poslední fáze. Ké? bych toté? mohla ?íci o sobě! Jsem ?ena, matka, partnerka…, ale kdo vlastně jsem, je?tě stále nevím. Dozrávám postupně tím, ?e se u?ím. Některé role jsou u? za mnou – mate?ství jsem pro?la s?v?bavou, […]

Ráno jsem se probudila a okna byla zaml?ená. Venku voněla vlhkost a já jsem si vzpomněla na v?ni hub, které jsem chodila v květnu sbírat s dědou. ?íkali jsme?jim ?májovky“. Vzala jsem fo?ák a ?la ven. Vzduch voněl i pokosenou trávou. Ale hlavně bylo v?ude nespo?et odstín? zelené barvy. Zelená barva je barvou srde?ní ?akry. […]

Je krásn? den a já mám pot?ebu setkání s těmi, kdo mají stejnou pot?ebu.?Bydlím?v krásném prost?edí u lesa, a proto?e se chci podělit o tu krásu, která je kolem mě, napadlo mě Vás oslovit a pozvat do prost?edí, kde se m??eme procházet, meditovat, posedět u krásného ohni?tě a povídat.?V?echna ta krása se nachází kousek od […]

Radost sice p?ichází zevnit?, ale někdy je jí t?eba pomoci. Dostala jsem dar – koncert Anny K, kter? mi p?ipomněl, co v?echno jsem zame?kala. Na?těstí mám dost ?asu. A je?tě jedno poznání mi koncert p?inesl. Host Mirai zazpíval píseň, která mi stále zní v?u?ích. Zvlá?? její refrén byl pro mě velmi v??ivn?: ?Kdy? nem??e?, p?idej […]

PROBL?M NEJDE VY?E?IT NA T? ?ROVNI, NA KTER? VZNIKL. A tak jsem problém zranění, kter? jsem pro?ívala p?i odchodu partnera, ?la ?e?it k jeho prameni.?Na?la jsem ho. U? nikomu nedovolím, aby mi ublí?il! Problém opu?tění jsem transformovala na v?zvu k?samostatné, svobodné, sebevědomé, hrdé a tvo?ivé ?eně. Cestou ?ivotem jsem ji někde ztratila. Sna?ím se ji […]

Sta?ilo pouh?ch 6 minut, abych měla v ruce?papír, ?e?jsem rozvedená.?Ustojím tuto změnu? Velkou sílu mi dávají slova?mé dcery: ?Mami, te? bys to měla uzav?ít a jít dál novou cestou, a hlavně b?t up?ímná sama k?sobě. B?t oby?ejná a mít oby?ejn? ?ivot není nic ?patného. Nemusíme b?t v?jime?ní, aby nás měl někdo rád. Mám Tě ráda. […]

V?dycky jsem si myslela, ?e mám silnou intuici. Situace, která nastala v?mém vztahu mi v?ak napovídá, ?e tomu tak není, proto?e jsem nedokázala vnímat to, co nemuselo b?t vysloveno. A tak jsem dostala druhou lekci opou?tění, ale taky lekci v naslouchání hlasu své du?e. Někdy sta?í mal? impulz – i chvíle souznění v?tramvaji. A kdy? […]

?Svoboda znamená nemít mo?nost volby… Změna je jediná neměnná veli?ina ve Vesmíru… B?h na Tebe nalo?í jen to, co unese?… Co nem??e? změnit, musí? p?ijmout… Minulost je iluze… Tyto věty jsem lehce vyslovovala, kdy? se mě nedot?kaly osobně. A taky jsem je ráda dávala k?dobru těm, kte?í je – podle mne – pot?ebovali sly?et. P?itom […]

Dnes mi dej, Stvo?iteli, odvahu a v?li k?odpu?tění lidem, které nejvíce miluji. Pomoz mi odpustit ka?dou?nespravedlnost, kterou ve své mysli cítím, a milovat ostatní lidi nepodmíněně. Vím, ?e jedin? zp?sob, jak uzdravit ve?kerou bolest v?mém srdci, je skrze odpu?tění. Dnes, Stvo?iteli, posil mou v?li, a? odpustím v?em, kdo mi ublí?ili, i tehdy, kdy? vě?ím, ?e […]

Je?tě dnes ráno jsem si myslela, ?e nesu nejtě??í b?emeno, kdy? se musím vyrovnat s?odchodem man?ela. Te? u? si to nemyslím, P?ed chvílí jsem se dozvěděla, ?e zem?ela moje p?ítelkyně Libu?ka. A to je mnohem tě??í zkou?ka pro její rodinu, p?ítele Va?ka a spoustu p?átel a kamarád?. Libu?ku ne?lo nemít rád. Byla láskyplná, rázná a […]

S?prvním adventem p?i?la první sněhová nadílka. Mám z?toho radost, líbí se mi zasně?ená krajina, to ticho, které se sněhem p?ichází. A do něj se oz?vá ?těbetání ptá?k?, které m??u kone?ně za?ít krmit. V?pátek, 1.prosince jsem byla na rodinn?ch konstelacích v?Centru Harmonie. Ne proto, abych něco ?e?ila, ale abych se rozlou?ila s?prostorem, kde jsem p?ed léty […]

?Kdo je tam?“, ptá se B?h.? ?To jsem já“. ?Bě? pry?“, ?íká B?h… Později: ?Kdo je tam?“, ptá se B?h. ?To jsi ty“. ?Vejdi,“ odpovídá B?h. (Z knihy ?Zen na ka?d? den“). Krása podzimní p?írody nepot?ebuje komentá?. Sta?í vnímat její krásu. 15.11.2017  

Hojnost vidím?v?ude kolem sebe. Na Svatého Václava jsem v?Jeseníkách narazila na václavky. Byly tak krásné, ?e jsem neměla odvahu tu krásu naru?it. Les je nevy?erpateln? zdroj v?eho, co pot?ebujeme k??ivotu! Tak si u?ívali lesa moji Jirkové: Tak jsem si u?ívala lesa já: I muchom?rek je v?lese hojnost: A tak se nám za pé?i odměnilo na?e?d?ňovi?tě: […]

V?ichni kdo mě znají vědí, ?e mám ráda Petra Vl?ka. Je to ?lověk, kter? mě nau?il vnímat svět jinak ne? jenom o?ima. V?srpnu to bylo 9 let, co jsme se poprvé setkali. Uvědomila jsem si to ve chvíli, kdy jsem u? seděla v?kruhu ?en a mu?? na kurzu ?Vědomé pro?ívání“ na ?Chalupě“ na B??ově. Nějak? […]

Na za?átku tohoto léta jsem ztratila ?idi?ák, jedno p?átelství a iluzi o své odvaze. V?echny stopy, které jsem za sebou zanechávala po dobu deseti let, smyl p?ívalov? dé??. Tak typick? pro leto?ní léto. A tak za?ínám zase znovu zanechávat stopy. Trochu si p?ipadám jako zrod na?eho d?ňovi?tě: Nejd?íve jsme upravili terén: Potom jsem ?d?ňovi?tě“ po […]

Sna?ím se tomu porozumět. Jde o moji dceru Zuzku, tu která vyr?stala?v konfortu? jako jediná?ek, ?v milovaném prost?edí rodi??, babi?ek a děde?ka. Ale?netrvalo to dlouho, proto?e po devíti měsících jsem věděla, ?e bude mít sourozence – dvoj?átka. V?době socialismu musely ?eny, které ?ekaly dvoj?ata, do porodnice o dva měsíce d?íve – nevím pro?, neměla jsem […]

V?era byl velik? vítr. Musela jsem vyrazit do lesa, i kdy? kousek lesa máme hned u domu. Pot?ebovala jsem sly?et, jak si vítr pohrává s?korunami strom? a jak na?íkají větve, kdy? se závan větru obrátí proti nim a ony se nechtěně navzájem dot?kají. Do toho obloha, plná tě?k?ch mrak?, které chvílemi spl?valy s obzorem a […]

Bohyně mají rády vodu. Nejsem bohyně, ale mám vodu moc ráda – ve vodě jsem se zrodila a někte?í se do vody narodili.? Voda mě p?itahuje cel? ?ivot. Za?alo to v?dětství chozením do lesa na louku, kde jsem chytala mot?ly a kde byla studánka, která nám slou?ila k?osvě?ení i pití. Pak jsem se nau?ila plavat […]

Probouzím se do krásného rána, vzduch voní ranní rosou a v?m?ch u?ích zní zpěv pták? s?melodií písně Patrika Kee – ?Dobré ráno“. Z?stává ve mně pocit ze snu – v?ichni kolem pracují a já se procházím a nedělám nic. Vědomě jdu do snu a ptám se, co ve mně ta situace vyvolává… u? to mám, […]

Dobrota vody je v?tom, ?e prospívá bezpo?tu tvor?, ale sama nezápolí. Je spokojena s?místy, jimi? lidé pohrdají. Proto je blízka Tau. Dobrota se p?i bydlení projevuje v?místě, p?i my?lení v?hloubce, p?i dávání v?lásce, p?i mluvení v?pravdě, p?i vládnutí v?po?ádku, p?i p?sobení ve zp?sobilosti, p?i jednání v?pravém ?ase. Kdo se neprosazuje, z?stává bez úhony. LAO-C? ?? […]

Ve?er otevírám ?asopis Regenerace a na základě ?lánku Patricie Anzari se sna?ím odpovědět na otázky typu: ?Dokázala bych po hmatu poznat ruce svého mu?e? Znám dokonale tvar u?í svého drahého? Jakou barvu mají jeho o?i? Jaká je barva hlasu, ?asto pou?ívaná slova, nejmilej?í barva, píseň, kniha, film …“. Ráno se probouzím a poslouchám, jak kapky […]

Tento t?den je v?echno jinak. Odstartovalo to po?así, které se rozhodlo nám po velikonocích p?ipomenout, ?e byly vánoce. To, co platilo ve?er, bylo ráno jinak. Dny plánovan?ch náv?těv z?staly volné, a tak jsem se rozhodla, ?e je věnuji sama sobě. Ne?ekaně se uvolnilo místo na masá? u u?itele ?chi-kungu Petra Bene?e. Po masá?i jsem ?ekla […]

? Souvislosti mi p?icházejí do ?ivota víc ne? je hledám. A tak i kdy? jdu? náhodou do divadla?v P?íboru na oslavu Roku Kohouta, potkávám se s paní, která je patronkou Freudova muzea v? P?íboru?a já v?té chvíli najednou vím, co udělám se spisy Sigmunda Freuda, které mi z?staly po smrti man?ela. Lá?a v?dy pova?oval Freuda […]

Mo?ná je to tím po?asím … ?íkám si. Ale dob?e vím, ?e po?asím to není. V?era bylo sluní?ko a teplo a já jsem dělala první oheň. Bylo mi u něj dob?e. Dne?ní den je sice chladn? a cel? den bubnují kapky na st?e?ní okna, ale je dob?e, ?e p?íroda dostane vláhu a zelené travi?ce se […]

P?edstavení ?ty?i dohody a Pátá dohoda jsem neviděla poprvé (vě?ím, ?e ani naposled). Z?ka?dého shlédnutého p?edstavení jsem si něco odnesla. Z?tohoto ur?itě nejvíc. Najednou jsem viděla, jak jsou ?ty?i dohody propojené, jak první vychází z?těch ostatních a ta poslední je d?sledkem p?edcházejích t?ech. A v?bec nezále?í na tom, která je první, druhá … a poslední. […]

Na mého man?ela ne?ekaně p?i?la viróza. Disciplinovaně le?í v?posteli a potí se. Jeho první slova jsou: ?To je daň za p?chu – v?ak ví? jak jsme se chlubili, ?e jsme minul? rok nebyli v?bec nemocní“. Má pravdu, ale je zvlá?tní, ?e jsem to tvrdila p?ed náv?těvou já a onemocněl on. Odděluji se na víkend od […]

Jsem stále hledající. Mám ráda samotu, ale mám ráda i lidi. A tak jsem opakovaně devět dní nav?těvovala kurz, kde jsem ve spole?nosti 40 lidí uzdravovala své tělo. Velmi se mi líbily cviky na procvi?ení celého těla, o?ní gymnastika i mentální cvi?ení na uzdravování orgán?. Sou?ástí práce na sobě je i stanovení cíl?. Loni jsem […]

Ne náhodou jsem narazila na ?lánek, kter? v roce 1994 napsal Lá?a Grygar, m?j b?val? man?el. Jsem p?esvěd?ená, ?e kdyby dnes ?il, napsal by jej znovu a vydal nejen pro jednu skupinu lidí, jak tomu bylo v roce 1994, ale pro v?echny lidi, kte?í tou?í?pro?ít plnohodnotn? ?ivot, proto?e je nad?asov?: ?Sebepoznávání je cesta k sobě, […]

?tědr? den je tady! Siln? no?ní vítr p?inesl sníh, kter? pocukroval nejen na?i zahradu. Mo?ná je vítr tak siln? proto, aby pro?istil zákoutí, ke kter?m se bě?ně p?i úklidu nedostaneme. Mo?ná má pro?istit vztahy mezi rodinami a národy, které byly během roku zaneseny emocemi. A nastolit klid zbraní. Dnes je tolik komunika?ních prost?edk?, sta?í jen […]

Je poslední adventní neděle v?tomto roce a na adventním věnci s?oran?ov?mi sví?kami, které postupně uhasínaly, z?stala svítit ta, která byla zapálená jako první. “Poslední budou první“, bě?í mi hlavou věta. A s?ní se mi vybavuje p?íběh, kter? jsem poslouchala v?era p?i cestě autem na meditaci ?Snění s?bubny“ v?ostravském centru ?Muzikohraní“. CD nazvané ?Nov? zákon pro […]

V?e za?alo tím, ?e se mě dcera zeptala, zda jsem si někdy p?ála, aby mé děti pokra?ovaly v?ně?em co jsem za?ala já, nebo co za?al ná? rod. Na tuto jednoduchou otázku jsem nedokázala v?bec reagovat, nenapadlo mě v?bec nic. Ale v?bec! A to jsem si v?dy myslela, ?e jsem sv?m dětem chtěla tolik věcí p?edat! […]

První adventní neděle v?roce, kter? jsem si pro sebe nazvala ?tě?k?“. Nevím pro?, jen jsem to tak loni cítila. Mo?ná byl tě?k?, ale kdo to nemá tě?ké? Chce se mi napsat, ?e lépe u? bylo, ale to bych se rouhala, proto?e se máme moc dob?e. Ka?d?, kdo byl ve světě a je soudn?, ví o […]

?????????? M?j první vnou?ek Bartoloměj má rok. Pí?u mu deník a p?itom se mi vybavují ?vzpomínky na oslavy v?mé p?vodní i nové rodině. Samoz?ejmě si nepamatuji, jak jsem měla rok, ale v?době, do které mé vzpomínky sahají, byly oslavy – a? u? mé nebo kohokoliv jiného z?na?í rodiny – ve znamení dávání – moje maminka […]

Jsem na procházce v?lese, mám ko?ík na houby, ale není to priorita. V?ude je plno barevného listí a sem tam vykoukne slunce. Docházím k?místu, kterému ?íkám ?rozcestí“ a v?dy se tam rozhoduji, zda jít vpravo nebo vlevo. Takhle to? místo vypadalo v zimě. ???????????? Dnes je to místo jiné. Ten krásn? velk? strom u? tam […]

??????????? V?dy jsem chodila ráda do zoologické zahrady. A tak jsem měla pot?ebu si to zopakovat. Ale m?j pohled na zví?ata v?klecích se změnil, tak jako jsem se za těch deset let změnila já. Je mi líto, ?e orel skalní nem??e ani po?ádně rozev?ít k?ídla, kdyby se chtěl proletěl ve své volié?e. A lvice stále […]

??????????? V?pondělí 5.zá?í 2016 to bylo 9 let co zem?el Lá?a Grygar. Byli jsme spolu 24 let a vzpomínka na něj z?stane v?dy v?srdci mém a na?ich dětí. Byla jsem na h?bitově zavzpomínat se synem Jirkou, dcerou Evou a jejím synem Bartolomějem. Devítilet? cyklus se uzavírá a za?íná dal?í …? ??????????? Zcela náhodou dnes otevírám […]

??Je krásn? den, jako stvo?en? k v?letu do Beskyd.?Je?tě se neumíme teleportovat, a tak se do Beskyd dopravíme?autem.?Já jedu?s?Hankou v?roli navigátora. Hali jede do Beskyd sólo. Setkání a sesednutí do jednoho auta má proběhnout u supermarketu Lídl ve Fr?dku-Místku.?? Vyrá?íme s?mírn?m zpo?děním, ale Hanka to evidentně ne?e?í, d?chá z?ní klid a pohoda, dodr?uje p?edepsanou rychlost […]

Setkání spolu?ák? ze základky Narozeninov? maratón byl zavr?en setkáním spolu?ák? ze základky v?restauraci u Milana v?Rybí. Po pěti letech se opět se?ly t?ídy ?A“ a ?B“, které byly sestaveny z?dětí z?Rybí, Bernartic a ?enova. V?sobotu odpoledne jsme za?ali poznávat ?i nepoznávat ty, se kter?mi se setkáváme ka?d?ch pět let. Identifikovat spolu?áky z?Rybí, se kter?mi se […]

?????????? Vím, ?e jsem se p?estěhováním do p?írody vrátila do svého dětství. Ale netu?ila jsem, ?e se oslavou sv?ch ?edesát?ch narozenin vracím tamté? je?tě intenzivněji. Nikdy jsem neměla ráda, kdy? se p?i narozeninách oslavenec pasoval do role, kterou mu p?ipravili hosté – v?dy to byla legrace, ale já jsem se? obávala toho, ?e jednou v?té […]

Na?e spole?né narozeninové oslavy proběhly tak, jak si ka?d? p?ál. První setkání rodiny Grygar? a Bure?? bylo p?íjemné. My jsme se postarali o to, co k?oslavám pat?í, a pak u? to bylo na ka?dém, jak se bude bavit. Pro mne samotnou byl nejd?le?itěj?í za?átek. Věděla jsem, ?e dostaneme ?110 ?trambersk?ch u?í, a tak jsem za?ala […]

Zítra to bude p?esně rok, co jsme se nastěhovali do na?eho dome?ku. P?esně v?den mého narození p?i?la změna – znovuzrození nového bydlení. P?ed rokem jsem nepochybovala o tom, ?e kdy? ?lověk něco skute?ně chce a po?le zadání Vesmíru, do?ká se. ?V?echny ?nenáhody“ zapadly do sebe, a díky tomu to zítra bude rok, co bydlíme v […]

Ka?doro?ně si právě v?tuto dobu p?ipomínám slova jógového mistra: ?Měli by jste udělat tolik Khatu pranám, kolik je vám let“. Pozdrav Khatu je sestava cvik?, která ?ítá 20 asán a harmonizuje tělo, mysl a du?i. Dalo by se ?íci, ?e je to jedna z?variant pozdravu slunci. Vzala jsem si tuto radu, kterou jsem sly?ela p?ed […]

V?květnové a ?ervnové Regeneraci mě zaujal ?lánek ??eny, mu?i a proměny rolí“ od Romana ?i?lavského. Nejen zaujal, ale s?jeho obsahem souzním. Pat?ím k?těm ?enám, které si nemyslely, ?e mají ?pod?adnou roli. Mohla jsem si vybrat svoji cestu, vzdělání, partnera… ?Co mě ale ovlivnilo, byla pok?ivená tvá? ?socialistické“ spole?nosti, ve které jsem vyr?stala, a která byla […]

Dne?ní ráno bylo ně?ím zvlá?tní. Poprvé, co tady bydlíme, p?i?la ?erná ko?ka od soused? a? na na?i novou terasu, kde se usadila. Měla jsem chu? ji odehnat, proto?e terasa je ?p?istávací“ plochou pro ptá?ky, kter?m tam sypu slune?nicová semínka. Za?ukala jsem na ni, ale ona se v?bec nelekla, naopak se zvedla a ?la a? k?balkónov?m […]

Nevím, jestli mé pocity zp?sobila role p?írody, kterou jsem hrála v?jedné konstelaci na Bali, nebo je to mírné alergické k?chání, kter?m se u mě někdy jaro hlásí, ale pravdou je, ?e jaro cítím v?ka?dé ?ásti svého těla. A nebo je to z??istě praktického d?vodu – moje tělo nebylo zvyklé na hrabání, sekání, sázení…tj. ?innosti a […]

Kde je radost, není válka. V?tuto chvíli cítím tuto větu jako to nejd?le?itěj?í poselství, které jsem si p?ivezla z?Bali. A kde radost najít? Tak jak to u? u mě chodí, p?i?la mi znenadání nabídka k?cestě na Bali. Na první pohled mě zaujaly t?i věci – poznání krásné země na opa?né straně zeměkoule a koupání v?Indickém […]

Ve svém prvním leto?ním p?íspěvku jsem psala o tom, ?e chci ?ít v?pravdě. K?této větě jsem dostala otázku: ?Co to ta pravda ale je? M??e mít i několik tvá?í nebo existuje jenom jedna, ta správná? A kdo o tom rozhoduje, ?e ta jedna pravda je správněj?í ne? ta druhá, t?etí nebo desátá? Ka?d? z nás […]

Měsíc leden byl pln? zvlá?tních nenáhod a událostí. Na za?átku mi vstoupil ?do cesty kurz: ?Cesta k?mládí a zdraví“, kter? probíhal v?devíti dnech za sebou, v?dy po ?ty?ech hodinách denně. Mám ráda pohyb a vě?ím v?samolé?ebné schopnosti ka?dého z?nás, a tak jsem se kurzu ráda zú?astnila. Znamenal pro mě nejen nov? impulz pro cvi?ení, ale […]

  Ji? osm? rok otevírán opětovně knihu meditací M.Scotta Pecka. Ka?d? rok za?íná na stejné téma, které p?edstavuje věta: ?Bez kázně nem??eme vy?e?it nic. S?trochou kázně m??eme zvládnou jen některé problémy. S?naprostou kázní je m??eme zvládnou v?echny“. Zase ta disciplína. Ihned se mi vybaví vzpomínka na?dobu, kdy jsem jezdila do St?ílek na jógu. Na za?átku […]

Dnes p?i?la zima i k?nám, do Kyjovic. Ranní teploměr ukazuje mínus ?trnáct, ale to mě nem??e odradit od mého rozhodnutí jít ven. Po tolika dnech váno?ního a silvestrovského hodování pot?ebuji ut?ídit my?lenky, nabít baterky a poslechnout si lesní ticho, p?eru?ované tím, jak na?lapuji na zmrzl? sníh. ??Vcházím do lesa, sníh mírně poletuje a kdybych měla […]

V?era jsem se svojí dcerou Zuzkou p?ipravovala ?tědrove?erní menu a ona vzpomínala na to, jak se cel? teenagerovsk? ?as vyh?bala zkou?kám – na vícelet? gympl se dostala bez p?ijíma?ek, na V? se dostala taky bez p?ijíma?ek. A mo?ná právě proto si za posledních osm let musela projít – a stále prochází – ?ivotními zkou?kami, kter?m […]

Pou?tím si rádio – poslouchám ?R 2 a sly?ím větu: ? Nic není náhoda“. Vím to a jsem ráda, ?e si to uvědomuje stále více lidí. 25.7.2015 jsem měla 59. narozeniny a tento den bylo velké horko. Lidé – kromě nás a na?ich stěhovák? – si p?áli a? zapr?í. Na?těstí pro nás se tak nestalo. […]

Události se do sebe skládají jako pucle. Je?tě sice nejde úplně rozeznat p?esnou podobu kone?ného obrázku, ale v?obrysech je vidět, co p?ichází. 1.8.2008 jsem na kurzu Míly Luká?ové nastoupila svoji cestu za sebepoznáním. D?vodem byl smutek, kter? se ve mně usídlil po Lá?ové smrti a nejasnost cesty, která byla p?ede mnou. Za těch sedm let […]

Je to tak jednoduché! Vyslat my?lenku. Já jsem ji vyslala u? p?ed ?ty?mi lety. Zněla takto: ?Chtěla bych mít posezení na terase s?v?hledem na zeleninovou zahrádku“. Uvědomuji si zpětně, ?e jsem neměla odvahu napsat, ?e bych chtěla dome?ek s?posezením na terase a… P?ed dvěmi lety jsem my?lenku doplnila o vizi domova – co nejblí?e p?írodě, […]

??????????? Ji? del?í dobu cítím v?kostech změnu. A díky událostem v?prvních měsících tohoto roku vím, ?e jedna ze změn se bude t?kat na?eho bydlení.? Věta, která? to v?e mo?ná vyvolala zněla: ?A nechce? se mami zamyslet nad tím, pro? s?Vámi nikdo nechce bydlet?“. P?ipu?tění si, ?e se mě věta dot?ká, znamenalo zamyslet se nad sebou. […]

Tak jsem si myslela, ?e se znám. P?ece na sobě ji? několik let pracuji!? A pak sta?í jedna věta od mého syna a uvnit? mě se vzedme emo?ní vlna.? Na?těstí se u? nem??e dostat z?b?ehu tak, jak se mi to stávalo p?ed osmi léty. Te? se ve mně emo?ní vlna p?evaluje a sna?í se ně?eho […]

Dne?ní Kruh byl o medita?ních technikách k?tématu ?odpu?tění“. Vyzkou?eli jsme na sobě techniku, která nás vedla ke zji?tění, zda a kolik máme je?tě vztah?, které volají po do?e?ení, p?ijmutí, odpu?tění… Meditace nás vede do p?írody. Já jsem v?lese, kde se ve větru sklánějí ?velké ?stromy a promlouvají ke mně sv?m tichem. Pak jsem na louce, […]

Uzdravování du?e a těla m??e mít mnoho podob. Dnes jsem zaslechla rozhovor s?doktorem Hnízdilem. Jeho věta – jak m??e b?t zdráv ?lověk, kdy? je spole?nost nemocná – se mnou hluboce souzní. V?ichni máme mo?nost a schopnost za?ít uzdravovat sami sebe. Existuje mnoho postup? a metod – strava, relaxace, která vede ke zbavování se stresu, pohyb, […]

Uzdravování du?e a těla ?Jsem svobodn? ?lověk, kter? ?ije v?souladu se svojí du?í, bez o?ekávání“. Je to první věta modlitby, která mě vede k?tomu, ?e p?edpokladem zdravého těla je jeho du?e. V?minul?ch letech jsem to vnímala spí?e naopak. Po signálu těla jsem se za?ala ptát ?pro??“. I dnes k?prvotní odpovědi pou?ívám knihu Miroslava Hrabice ?Co […]

Dne?ní Kruh byl o medita?ních technikách k?tématu ?odpu?tění“. Vyzkou?eli jsme na sobě techniku, která nás vedla ke zji?tění, zda a kolik máme je?tě vztah?, které volají po do?e?ení, p?ijmutí, odpu?tění… Meditace nás vede do p?írody. Já jsem v?lese, kde se ve větru sklánějí ?velké ?stromy a promlouvají ke mně sv?m tichem. Pak jsem na louce, […]

Devátého února cel? den sně?ilo. Tě?ila jsem se z?toho, jak je krásné pozorovat padající vlo?ky a zanechávat za sebou své otisky v ??erstvém sněhu. Bylo bezvět?í a zvlá?tní ticho. V?my?lenkách jsem se vrátila na setkání, kde jsem se v?meditaci u?ila p?ivolat svoji intuici – zjevila se mi květinová víla, která měla na hlavě věne?ek z?pampeli?ek […]

P?íběh s?m?m synem (http://www.miliburesova.cz/odpusteni/), kter? byl inspirací k?tématu ?Odpu?tění“, měl pokra?ování. Zcela ?náhodou“ jsem na?la se?it ?Psaní“ z?1.t?ídy. Díky němu jsou vzpomínky na dobu, kdy Jirka chodil do 1.t?ídy a psaní mu ne?lo, velmi ?ivé. Najednou poci?uji velkou zlobu na Jirkového otce, kter? byl ten ?p?ísn?“ v?rodině a já se bezhlavě pod?izovala jeho vedení. Ta […]

Je ráno, 2.1.2015 a já si povídám se sv?m synem, kter? za chvíli zase? odjí?dí na své cesty. Do Silvestra byl na chatě v Jeseníkách, kde si ulo?il t?íměsí?ní ústraní – bez lidí, televize, mobilu… jenom on a p?íroda.? Skoro jako pobyt ve tmě, jenom ta tma okolo nebyla po?ád. Po?ádala jsem ho, aby mi […]

Poslední sdílení v?roce 2014 jsem pro?ila s?Tomá?em. P?i?lo mi to p?irozené, proto?e okam?ik?, které jsme spolu letos pro?ili bylo více – po?ínaje setkáním pro mě nejd?le?itěj?ím – na Be?vě –? kde p?edstavoval nejen mu?sk? princip, ale v?konstelaci i mého bráchu, kter? mě ?neviděl“. Netroufám si ?íci, v??em bylo pro Tomá?e d?le?ité setkání se mnou. Ale […]

Jsou p?edsevzetí a p?edsevzetí – pí?e autor ?lánku nazvaném: ?P?edsevzetí“ Joseff Milchálek v ??asopisu ?Regenerace 1/2015. Cítím to stejně a ji? několik let na konci roku trochu bilancuji, ale p?edsevzetí si? nedávám. Z??lánku vyplynulo, ?e autor na své cestě za ?sebezpoznáním, seberealizací a svobodou, objevil Jantru svobody, která mu umo?nila pochopit ur?ité skute?nosti a jejich […]

Myslela jsem si, ?e jsem téma smrti u? opustila. Potkávala jsem se s?tímto tématem ve svém ?Roku ?ivota ?eny“? tak ?asto, ?e jsem si nemohla myslet, ?e je to náhoda. A kdy? jsem se cítila jako ?ena plynoucí v?energii souznění, lásky a p?átelství, tak jsem dostala parte. Kolegyně Milada byla krásná ?ena, která si ?ila […]

Tomá? je bojovník. Poté, co si uvědomil, ?e ?je opravdu tě?ké ji odpustit a je tě?ké odpustit sobě, ?e jsem si ji p?itáhl do svého ?ivota, a tak dlouho ji vě?il, a tak dlouho si vytvá?el fale?né iluze o druhé osobě. Ale je opravdu na?ase, odpustit sobě. A pak u? ani nebude co odpou?tět tomu […]

Myslím si, ?e radost hledáme v?ichni. Já, Ty, ka?d? z?nás. Jenom v?chozí bod hledání máme ka?d? jin?. Někdo z?stal sám, proto?e partner ode?el za jin?m, někdo z?stal sám, proto?e si partnera vzala smrt. ?ím dál víc mám pocit, ?e není a? tak podstatné, ?pro? jsme z?stali sami, ale samotn? fakt, ?e ode?el někdo, kdo byl […]

Mám t?i děti. Nejstar?í dcera se rozhodla nejd?íve nalézt sama sebe, a pak hledat partnera. Mlad?í dcera se rozhodla mít nejd?íve ?domov“, zázemí, a pak mít rodinu. Syn hledá odpově? na otázku ?kdo jsem“ a pro? jsem tady. Nejstar?í dcera nemá nic – my?leno majetek – na?la si p?ítele, vypadá ??astně a odjela s?ním hledat […]

    Poprvé jsem se vědomě zab?vala tím, kolik mám v?sobě radosti, tu?eb, k?ivd a vin na kurzu ?Vědomé umírání“, kter? vedla Míla Luká?ová. Bylo to na ja?e roku 2011. Tehdy mě tam zavedla pot?eba podívat se na nemoc a smrt z?jiné stránky a souvisela i s?tím, ?e jsem v?té době byla vdovou. Tehdy mě […]

Hluboko uvnit? nás cítíme bolest, o které si myslíme, ?e nás bude provázet cel? ?ivot. Vracíme se k?ní, p?em??líme o tom, co by bylo, kdyby se věci ubíraly jin?m směrem. Cítíme bezmoc a lítost, ?e jsme nebyli schopni udělat v?té dané chvíli něco, co by celou situaci změnilo. U? i víme, ?e to nejde změnit, […]

?Láska znamená zbavit se strachu“. Jak se ?ije dne?ním mlad?m lidem? Sly?ela jsem vyslovit obavu jedné star?í ?eny o tom, zda a jak si její vnou?ata budou moci zalo?it rodiny, kdy? po?ízení si bydlení bez hypotéky nebo pomoci rodi??, je pro ně nedostupné. A voln?ch byt? s?p?ijateln?m nájmem je málo. Znám ve svém okolí mnoho […]

P?i?lo ke mně téma ?setkání s minulostí“. Sta?il k tomu jeden den. ?plně oby?ejn?, kdy jsem s dcerou Evou vyrazila na místo, kde jsem nějakou shodou náhod a okolností zdědila kousek pole po pradědovi. Na obecním ú?adě proběhlo v?e hladce, ale pak jsem dostala impulz, ?e se máme jet podívat na místo, kde praděda bydlel […]

V?pondělí dopoledne, p?ed Kruhem sdílení, jsem jela na Labyrint do Bělé. Bylo krásné po?así a já se p?esto necítila dob?e. Cesta labyrintem mi sílu nedala. A tak jsem se ani nedivila, ?e jsem na Kruhu sdílení byla sama. Nechtělo se mi hned odjet, a tak jsem se rozhodla, ?e budu sdílet sama se sebou. Sedla […]